10. Reducció de les desigualtats

Reduir la desigualtat en i entre els països
La comunitat internacional ha aconseguit molts avenços pel que fa a treure les persones de la pobresa. Les nacions més vulnerables –els països menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els petits estats insulars en desenvolupament– continuen avançant en l’àmbit de la reducció de la pobresa. No obstant això, encara hi ha desigualtats i grans disparitats en l’accés als serveis sanitaris i educatius i a altres béns productius.

A més, malgrat que la desigualtat dels ingressos entre països s’ha pogut reduir, dins dels propis països ha augmentat la desigualtat. Hi ha un consens cada vegada més gran a dir que el creixement econòmic no és suficient per reduir la pobresa si aquest no és inclusiu ni té en compte les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i ambiental.

Per tal de reduir la desigualtat, s’ha recomanat l’aplicació de polítiques universals que prestin també una atenció especial a les necessitats de les poblacions desfavorides i marginades.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/