09. Indústria innovació i infraestructura

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació
Les inversions en infraestructures (transport, reg, energia i tecnologia de la informació i les comunicacions) són fonamentals per arribar al desenvolupament sostenible i apoderar les comunitats en nombrosos països. Des de fa temps es reconeix que, per assolir un increment de la productivitat i dels ingressos i millores en els resultats sanitaris i educatius, calen inversions en infraestructures.

El desenvolupament industrial inclusiu i sostenible és la font primària de generació d’ingressos, permet un augment ràpid i sostingut del nivell de vida per a tothom, i proporciona solucions tecnològiques per a una industrialització respectuosa amb el medi ambient.

El progrés tecnològic és la base dels esforços per assolir objectius mediambientals com l’eficiència energètica i dels recursos. Sense tecnologia i innovació, no tindrà lloc la industrialització, i sense industrialització, no tindrà lloc el desenvolupament.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/