05. Igualtat de gènere

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes
Si bé s’han produït avenços a nivell mundial en relació amb la igualtat entre els gèneres a través dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (inclosa la igualtat d’accés entre nenes i nens a l’ensenyament primari), les dones i les nenes encara pateixen discriminació i violència arreu del món.

La igualtat entre els gèneres no és només un dret humà fonamental, sinó la base necessària per aconseguir un món pacífic, pròsper i sostenible.

Si es facilita a les dones i les nenes igualtat en l’accés a l’educació, atenció mèdica, un treball decent i representació en els processos de presa de decisions polítiques i econòmiques, s’impulsaran les economies sostenibles i es beneficiaran les societats i la humanitat en conjunt.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/