06. Aigua neta i sanejament

Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom
L’aigua lliure d’impureses i accessible per a tothom és part essencial del món en què volem viure. Hi ha prou aigua dolça al planeta per acomplir aquest somni. Però a causa de la mala situació econòmica o de l’escassetat d’infraestructures, cada any milions de persones, la majoria d’ells nens, moren per malalties associades a un subministrament d’aigua, un sanejament o una higiene inadequats.

L’escassetat de recursos hídrics, la mala qualitat de l’aigua i el sanejament inadequat influeixen negativament en la seguretat alimentària, les opcions de mitjans de subsistència i les oportunitats d’educació per a les famílies pobres arreu del món. La sequera afecta alguns dels països més pobres del món, i agreuja la fam i la desnutrició.

Per al 2050, almenys una de cada quatre persones probablement viurà en un país afectat per una escassetat crònica i reiterada d’aigua dolça.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/